Regulamin przewozu osób

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów
2. Stronami umów przewozów osób są:
a) Przewoźnik – firma „Grochowscy” wykonująca przewóz Pasażerów
b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera/Pasażerów firmie „Grochowscy”
3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie
4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

Umowa przewozu

1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji w siedzibie Przewoźnika, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika: www.grochowscy-przewozy.pl. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. Podstawową formą umowy jest umowa ustna a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.
2. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, w siedzibie bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki.
3. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.
4. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod adresu pod adresu, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.
5. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

Prawa i obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik ma prawo:
– zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu
– zmienić miejsca wysadzenia adresatów w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu
– odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:
– nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu
– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
– utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach
– zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów
– dokonuje istotnej zmiany trasy przejazdu lub czasu trwania przewozu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika
– w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem
– posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży
– przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni
– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy
– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne
– wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych
– naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 24 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. Pasażer/Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wyżej wymienionych kosztów w terminie 3 dni od daty planowanego wyjazdu
– żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w dniu planowanego wyjazdu

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności:

– z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego
– z tytułu opóźnień (i ich dalszych skutków) spowodowanych czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym)
– za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną
– za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna

Przewoźnik ma obowiązek:

– przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym przez logistyków, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika (spod adresu pod adres) i nie są objęte gwarancją
– objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „Grochowscy”
– do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne
i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) oraz prowadzony przez profesjonalnego kierowcę
– podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu
– zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy
– zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika
– dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem
– zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia
– zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika
– przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy

Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego:

1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:
– rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika
– bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg (słownie: dwudziestu kilogramów), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg (słownie: pięciu kilogramów) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.
– przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz kierowcy Przewoźnika. Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł (słownie: czterdziestu złotych) do 120 zł (słownie: stu dwudziestu złotych) za sztukę
w zależności od wielkości dodatkowego bagażu.
– składania reklamacji dotyczących realizacji umowy

Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do:

– posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży
– okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów
– złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce
– uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową Grochowscy są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze
– podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
– oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą może zostać usunięty z pojazdu, przy jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu
– przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie i stosowania się do zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika
– przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi
– przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
– przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz kierowcy pojazdu Przewoźnika
– poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu)
– do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
– Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności
b) wniesienie zastrzeżeń
c) wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń
2. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.
3. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej.
4. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.
5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  915.)

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności