Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

 

Usługi przewozowe osób w kraju i zagranicą Dorota Grochowska,

 1. Moniuszki 9, 77 – 400 Złotów

 

 1. Postanowienia ogólne
  • 1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozu osób, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów
  • 2. Stronami umów przewozów osób są:
   1. a) Przewoźnik – firma „Grochowscy” wykonująca przewóz Pasażerów
   2. b) Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca ofertę przewozu Pasażera/Pasażerów firmie „Grochowscy”
  • 3. Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie
  • 4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów lub samochodów osobowych będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

 1. Umowa przewozu
  • 1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia rezerwacji w siedzibie Przewoźnika, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza on – line dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika: www.grochowscy-przewozy.pl. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą dane zamówienie. Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu łącznie z miejscem docelowym przejazdu. Podstawową formą umowy jest umowa ustna a dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.
  • 2. Ustaloną wcześniej z Przewoźnikiem opłatę za przejazd Zamawiający uiszcza gotówką bezpośrednio u kierowcy, w siedzibie bądź na wskazane konto bankowe Przewoźnika. Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki.
  • 3. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.
  • 4. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod adresu pod adresu, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.
  • 5. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie usługi transportowej Pasażera innym firmom przewozowym oraz dokonać zmiany pojazdu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu.

 

 1. Prawa i obowiązki Przewoźnika
  • 1. Przewoźnik ma prawo:
   • zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu
   • zmienić miejsca wysadzenia adresatów w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu
   • odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:
    • nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym postanowień niniejszego regulaminu
    • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
    • utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach
    • zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów
    • dokonuje istotnej zmiany trasy przejazdu lub czasu trwania przewozu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika
    • w toku realizacji umowy nabywa nadmierny bagaż, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Przewoźnikiem
    • posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie i ograniczające pozostałym klientom komfort podczas podróży
    • przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni
    • przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy
    • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne

 

 • wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych
 • naliczenia Pasażerowi/Zamawiającemu opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 24 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. Pasażer/Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wyżej wymienionych kosztów w terminie 3 dni od daty planowanego wyjazdu
 • żądania od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w dniu planowanego wyjazdu

 

 • 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności:
  • z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego
  • z tytułu opóźnień (i ich dalszych skutków) spowodowanych czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym)
  • za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz szkody polegające na utracie czy zniszczeniu podręcznego bagażu Pasażera. Przedmioty pozostawione w pojeździe Przewoźnika przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną
  • za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna

 

 • 3. Przewoźnik ma obowiązek:
  • przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce w czasie zaplanowanym przez logistyków, przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika (spod adresu pod adres) i nie są objęte gwarancją
  • objąć Pasażera ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, które mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku, szkody należy zgłaszać do biura firmy „Grochowscy”
  • do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne
   i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) oraz prowadzony przez profesjonalnego kierowcę
  • podstawić samochód zastępczy w wypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji przewozu
  • zapewnić Pasażerowi bezpieczeństwo i komfort jazdy
  • zapewnić foteliki ochronne i/lub podstawki dla dzieci odbywających podróż samochodem Przewoźnika
  • dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany
   w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem
  • zgodnie z umową współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia
  • zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaconego przejazdu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika
  • przyjmować i rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy

 

 1. Prawa i obowiązki Pasażera/Zamawiającego:
  • 1. Pasażer/Zamawiający ma prawo do:
   • rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika
   • bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg (słownie: dwudziestu kilogramów), przewożonego w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg (słownie: pięciu kilogramów) i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, nie utrudniając jednocześnie komfortu podróży pozostałym Pasażerom.
   • przewiezienia za dopłatą dodatkowego bagażu, wyłącznie po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz kierowcy Przewoźnika. Za nadbagaż, przez kierowcę pojazdu Przewoźnika, zostanie pobrana opłata w wysokości od 40 zł (słownie: czterdziestu złotych) do 120 zł (słownie: stu dwudziestu złotych) za sztukę
    w zależności od wielkości dodatkowego bagażu.
   • składania reklamacji dotyczących realizacji umowy

 

 • 2. Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do:
  • posiadania ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy oraz pozostałych wymaganych zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży
  • okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych, wymaganych dokumentów
  • złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce
  • uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach
   w niej uzgodnionych. Firmy pośredniczące i współpracujące z firmą przewozową Grochowscy są zobowiązane do pokrycia kosztów za przejazd Pasażera/pasażerów na konto bankowe w terminie ściśle określonym w wystawionej fakturze
  • podania dokładnych danych teleadresowych: adresu, kodu pocztowego, ulicy, numeru budynku, miejscowości i kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy
  • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
  • oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą może zostać usunięty z pojazdu, przy jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu
  • przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie
   i stosowania się do zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika
  • przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy, nie powodując tym samym opóźnień w odjeździe środka transportu z podróżnymi
  • przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
  • przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz kierowcy pojazdu Przewoźnika
  • poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia samochodu)
  • do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody w postaci zanieczyszczenia pojazdu. Jeżeli szkoda ta spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer/Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
 • 3. Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
  W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

 

 1. Reklamacje
  • 1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
   1. a) opisanie zaistniałych okoliczności
   2. b) wniesienie zastrzeżeń
   3. c) wskazanie szkody i związanych z nią roszczeń
  • 2. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.
  • 3. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej.
  • 4. Bagaż nieodebrany przez Pasażera/Zamawiającego w dniu przyjazdu będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, iż nie zawiera on środków psujących się i niebezpiecznych.
  • 5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  • 6. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 PLN.
 2. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  915.)